بررسی سندی و دلالی روایت «إن الله خلق آدم علی صورته»
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه سفینه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1293/05/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جایگاه رفیع حدیث نزد مسلمانان در طول تاریخ و وجود احادیث متشابه در گزارش های روایی، اهمیت پرداختن به حدیث را روشن می سازد و بررسی سند و دلالت حدیث متشابه، برای رفع ابهام ضرورت دارد. این ضرورت در احادیث کلامی، که شالوده فکری مذهب را بنیان می نهد مضاعف خواهد بود. این مقاله پژوهشی پیرامون سند و دلالت حدیث «ان الله خلق آدم علی صورته» می باشد. در این مقاله ابتدا سند و مفهوم حدیث بررسی می شود، سپس به رفع ابهام حدیث که ناشی از مرجع ضمیر «صورته» است، پرداخته می شود.