مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش نویس قانون اساسی شهید صدر
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های انقلاب اسلامی»
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/04/08
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی اندیشه و آرای کسانی که نظریه های سیاسی ایشان در تدوین قانون اساسی تأثیرگذار بوده برای تبیین مفاهیم قانون اساسی، ضروری می نماید. سید محمدباقر صدر از جمله کسانی است که تأثیر زیادی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت و تأثیر اندیشه های ایشان بر قانون اساسی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی بین آرا و اندیشه های شهید صدر در کتاب لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در پرتو این مقایسه تطبیقی، میزان همخوانی قانون اساسی با فقه و أحکام إسلامی شیعی روشن می شود. لمحة فقهیة تمهیدیة شهید صدر نه یک کتاب مستقل بلکه نوشته ای است در جواب علمای شیعه لبنان که در این جوابیه به باید ها و نباید های حکومت إسلامی إشاره نموده اند. ویژگی مهم نوشته مرحوم صدر در این است که تحلیلی واقعی از حکومت إسلامی با وضعیت کنونی جهان ارائه داده است و پیشنهادهای ایشان در اصل های گوناگون قانون اساسی قابل مشاهده است.